> HOE KAN U ZICHZELF ALS BESTUURDER BESCHERMEN?

bestuurders_aansprakelijkheid_resized

Een onderneming runnen is nooit volledig zonder risico. Als bedrijfsleider loopt u heel wat risico’s waar u persoonlijk aansprakelijk voor kan gesteld worden. Hoe kan u uzelf daartegen beschermen? Een D&O of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is de perfecte oplossing.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurder zijn van een vennootschap of vzw gaat gepaard met belangrijke verantwoordelijkheden. U voert handelingen uit die de vennootschap verbindt. Een fout of nalatigheid tijdens de uitoefening van de functie kan zware gevolgen hebben en schade met zich meebrengen. Bovendien kan u persoonlijk gehouden worden om die schade te vergoeden, waardoor uw privévermogen in het gedrang kan komen.

Welke soorten fouten kan u maken?

Niet naleven van de norm van ‘goede bestuurder’

Wanneer een bestuurder zijn opdracht niet zorgvuldig uitvoert en daardoor schade veroorzaakt, kan hij daarvoor persoonlijk aangesproken worden. Zo’n beleidsfout hoeft niet noodzakelijk een wettelijke schending te zijn, maar slaat ook op de algemene normen van goed beleid. Denk maar aan schade door bepaalde subsidies niet aan te vragen of door te vergeten om noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. Een ander voorbeeld is een arbeidsongeval waarbij iemand zware letsels oploopt of zelfs overlijdt. Ook het coronavirus kan schadeclaims met zich meebrengen. De vennootschap moet noodzakelijke en verplichte maatregelen nemen om zich aan te passen aan het ‘nieuwe normaal’, met snel veranderende regels en wetgeving. Dat kan wel eens gepaard gaan met beleidsfouten.

Kennelijk grove fout die tot het faillissement leidt

Maakt een bestuurder een grove fout die later tot het faillissement van de vennootschap leidt, dan is hij ook persoonlijk aansprakelijk. Typische voorbeelden zijn het niet bijhouden van een boekhouding of ernstige fiscale fraude. De aansprakelijkheid berust meestal ten opzichte van de curator en tegenover derden.

Inbreuk op de statuten of het WVV

Daarnaast kunnen er ook overtredingen gemaakt worden tegen wettelijke bepalingen, zoals tegen de eigen statuten of tegen de Wet op de vennootschappen en verenigingen (WVV). Die strafbare feiten kunnen gebeuren tegenover de vennootschap, maar evengoed ten opzichte van derden. Handelen buiten het statutair doel, of het niet of laattijdig neerleggen van de jaarrekeningen zijn de meest gekende inbreuken.

Wrongful trading

Met een zinkend schip proberen verder te varen, kan ook tot persoonlijke aansprakelijkheid leiden. Lees: het hopeloos voortzetten van een verloren activiteit waarbij de verliezen worden opgestapeld, bovendien zonder herstelplan of maatregelen.

Hoe kun u zichzelf beschermen?

De meest efficiënte manier om u te beschermen tegen bestuurdersaansprakelijkheid is een verzekering D&O. Daarmee beschermt u uw privévermogen. Bovendien is er binnen de grenzen van zo’n verzekering doorgaans ook een dekking voorzien voor (strafrechtelijke) verdediging tegen de ingestelde vorderingen.

De verzekeringsnemer is de vennootschap waarvan iemand bestuurder is, maar de verzekerden zijn steeds de bestuurders zelf. Dat kunnen natuurlijke personen zijn, vroegere of toekomstige bestuurders, maar ook een rechtspersoon in de vorm van een managementvennootschap.

De verzekering kan echter niet afgesloten worden vanuit die managementvennootschap. De verzekering D&O beschermt steeds het privévermogen van de bestuurders. Het gaat daarbij over gemaakte fouten binnen de functie van bestuurder, los van elke bedrijfsactiviteit. Binnen de waarborgen van de BA uitbating verzekert men dan weer de buitencontractuele schade aan derden ten gevolge van het uitoefenen van de commerciële bedrijfsactiviteiten. Een dekking BA Beroep beschermt ook de risico’s op contractuele schade door het uitvoeren van de bedrijfsactiviteit. Een belangrijk verschil dus.

Bron: Vandelanotte

Wilt u meer weten over onze aansprakelijkheidsverzekeringen?

Neem contact op met ons en één van onze makelaars zal u adviseren in verband met de verzekeringen van uw bedrijf.

NL